+ 47 22 14 60 00 info@darcblue.no

Prosjektveiviseren er en felles prosjektmodell for offentlig sektor. DIFI anbefaler modellen for gjennomføring av digitaliserings-prosjekter i offentlige virksom-heter. DARCBLUE leverer verktøystøtte til prosjektmodellen gjennom vårt blueprint for Project Server og Project Online.

  Bilde1

 

 

Prosjektveiviseren er utviklet av DIFI for å gi forvaltningen et verktøy som samler gode erfaringer innen prosjektfaget i en felles offentlig prosjektmodell.

DARCBLUE har utviklet et «blueprint» for Prosjektveiviseren basert på Microsoft Project Server og Microsoft Project Online. Blueprintet definerer en fleksibel implementasjon av modellen i et profesjonelt og funksjonsrikt prosjektstyringsverktøy som gir organisasjoner som tar i bruk Prosjektviseren et profesjonelt startpunkt.

Prosjektveiviseren er rettet i særlig grad mot prosjektledere og prosjekteiere, og har som formål å bidra til økt gjennomføringsevne. Dette bidrar Prosjektveiviseren til ved å sikre økt fokus på styring, planlegging og kvalitet, samt bidra til gjenbruk og helhet i løsninger som går på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer. Modellen kan tilpasses og skaleres i henhold til ulike virksomheters behov. Prosjektmodellen bygger på universelle prinsipper for god praksis innen prosjektledelse, og selv om Prosjektveiviseren i utgangspunktet ble utviklet for å bidra til flere vellykkede digitaliseringsprosjekter og er tilpasset disse, kan den benyttes for alle typer prosjekter.

Prosjektmodellen består av fem faser og seks beslutningspunkter, som det anbefales at alle prosjekter følger for å sikre hensiktsmessig styring av prosjektet.

Modellen dekker hele prosjekt-prosessen fra konseptvalg til avslutning av et prosjekt, samt overlevering til linjen og realisering av gevinster.

  • Konseptfasen: Utrede alternative konsepter og identifisere det prosjektet som i størst utstrekning gir måloppnåelse og tilfredsstiller virksomhetens behov.
  • Planleggingsfasen: Sikre at virksomheten har en god forståelse for arbeidet som kreves for å gjennomføre prosjektet, før en forplikter seg til en betydelig investering.
  • Gjennomføringsfasen: Levere produkter ved å gjennomføre faser i henhold til de planer og strategier som fremgår av styringsdokumentet.
  • Avslutningsfasen: Sikre en strukturert og formell avslutning av prosjektet og en god overlevering til linjen.
  • Realiseringsfasen: Å realisere gevinster og vurdere oppnåelse av effektmål.

DARCBLUE sitt blueprint for prosjektveiviseren har ferdige tidsplaner for alle styrings-aktivitetene i prosjektmodellen. Prosjektene flyttes fra fase til fase i løsningen basert på prosjekteiers godkjenning.

Blueprintet inkluderer maler og tilhørende aktiviteter for alle styringsdokumenter som prosjektmodellen innebærer.
Løsningen kan tilpasses hver enkelt virksomhet og har full støtte for prosjektplanlegging, portefølje og ressursstyring.

Blueprints er DARCBLUE sin metode for raskt å levere verdi til våre kunder basert på erfaring, maler, beste praksis og fagkompetanse. Ta kontakt for å lære mer om våre tilgjengelige Blueprints.